पायल्स के हो ? पायल्स भएमा के खाने, के नखाने ? जानी राख्नुहोस ।